Saturday, September 29, 2007

मैत्री असावी अशी !!!!!!

मैत्री असावी अशी
मैत्री असावी अशी मैत्रीसारखी
हसत राहणारी हसवत राहणारी
संकटकाळी हात देणारी
आनंदी समयी साद घालणारी
मनाची कवाडे उघडून डोकावणारी
काहीं गुपितांचे राखण करणारी
मन मोकळे करुन सारं सांगणारी
सांगता सांगता मोहीत करणारी
कधी कुणाला न लुटणारी
चांगल्याच कौतुक करणारी
तितकीच चूका दाखिवणारी
शूध्द सोन्याप्रमाणे चम चम चमकणारी

Friday, September 28, 2007

प्रयोग प्रेमा चा !!!!हसा आणि हसवा ......

नमस्कार मंडळी !!!!
काय
माग कसे आहात ??? ठीक ना....
मग
गणपती च्या सुटटी नंतर सुरवात जोक्स नी......
Monday, September 10, 2007

जेव्हा पुर्षाना दीवस जातात.....
एक खूप वीनोदी कवीता !!!!


Friday, September 07, 2007