Wednesday, December 26, 2012

Tujhi Bhet... तुझी भेट ...

Tujhi Bhet... तुझी भेट

तु भेटशील तेव्हा खुप काहि बोलायचे आहे थोडे फार भांडण आणि खुपसे प्रेम करायचे आहे, मनी साठवलेल्या क्षणांचा पदर उलगडायचा आहे प्रत्येक विरहाचा तुला जाब विचारायचा आहेँ, पण हे सारे ... तू भेटशील तेव्हा? सध्या तरी तुझी वाट बघणे हा एकच छंद जीवाला जडला आहे.....

Thursday, December 20, 2012

गाडगेबाबा यांना त्यांच्या स्मृती- दिनानिम् मित शतकोटी प्रणाम...

समाजाच्या अनिष्ठ
रूढी-रीतींवर आसूड
ओढणाऱ्या राष्ट्रसंत
गाडगेबाबा यांना त्यांच्या स्मृती-
दिनानिम् मित
शतकोटी प्रणाम...

Tujhi Bhet... तुझी भेट ...

Tujhi Bhet... तुझी भेट ...