Thursday, July 18, 2013

विठ्ठल गीती गावा , विठ्ठल चित्ती ध्यावा ।

विठ्ठल गीती गावा , विठ्ठल चित्ती ध्यावा ।
विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ।। १ ।।
अनाथांचा बंधू विठ्ठल कृपासिंधु ।
तोडी भवबंधु यमपाशा ।।२।।
तोचि शरणागता विठ्ठल मुक्तिदाता ।
विठ्ठल या संता समागमे ।।३।।
विठ्ठल गुणनिधी विठ्ठल सर्व सिद्धी ।

 लागली समाधी विठ्ठल नामे ।।४।।
विठ्ठलाचे नाम घेता झाले सुख ।
गोडवले मुख तुका म्हणे ।।५।।


No comments:

Post a Comment