Tuesday, January 14, 2014

मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
 जीवन असावे तिळगुळासारखे.
"भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

No comments:

Post a Comment