Monday, October 05, 2015

वेड्या मनाला सखे आता कसा आवरू

पापण्यांचे पंख लावून
आज उडू पाहतय पाखरू...
तूच सांग या वेड्या मनाला
सखे आता कसा आवरू....

No comments:

Post a Comment