Tuesday, September 10, 2013

गणेश चतुथीं च्या मन:पूर्वक शुभेच्छा

स्नेहाचा सुगंध दरवळला
आनंदाचा गौरी गणपतीचा सण आला ।
विनंती आमची बाप्पाला ||
सौख्यःसम्रुध्दीः संपत्तीः लाभो तुम्हांला ||
गणेश चतुथीं च्या मन:पूर्वक शुभेच्छा

No comments:

Post a Comment