Thursday, February 26, 2015

स्वप्न

"एखाद स्वप्न पाहण , ते फुलवण , ते सत्यात उतरावं म्हणून धडपडण , त्या धडपडीतला आनंद लुटण आणि दुर्द्यवाने ते स्वप्न भंग पावलं , तरी त्याच्या तुकड्यावरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुसऱ्या स्वप्नामागे धावण, हा मानवी जीवनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो , तो यामुळेच !"
- वी . स. खांडेकर

No comments:

Post a Comment