Wednesday, September 23, 2015

मोदक:-

मोदक:-
मोद म्हणजे आनंद, क म्हणजे कर्म. कर्माच्या सारणामधये आनंदाच्या पाच पाकळ्या टाकतात म्हणून मोदक पाच पाकळ्यांचा बनवतात.
पाच कळ्या म्हणजे ज्ञानाची साधने : अभ्यास, मनन, चिंतन, अवलोकन, आकलन हे मिळुन कर्माच्या सारणामधुन जो आनंद मिळतो तो मोदक.
मंगलमुर्ती मोरया.........

No comments:

Post a Comment