Tuesday, March 17, 2015

खूप अवघड असत...

खूप अवघड असत
त्या एका चेहऱ्याला विसरणं
त्याच्याजवळ असून सुद्धा
त्याच्यासाठी तरसण…
- सुधीर जगताप

No comments:

Post a Comment