Tuesday, January 27, 2015

तुझे येणे तुझे जाणे

तुझे येणे तुझे जाणे
असच ते वळून पहाणे
आवडते ग मला तुझे
चोरून छुपून मला बघून जाणे ....

No comments:

Post a Comment