Friday, January 16, 2015

एक कप वाफाळता चहा..अहाहा..

एक कप वाफाळता चहा..अहाहा..
एक कप चहा वाफाळता

थीजलेल्या मनास करी तरल
मनाभोवतीचे हिम विरघळेल
मन मोकळे बोलता येइल
मनातील सल बोच जाईल

एक कप वाफाळता चहा
पिऊन तर पहा.. अहाहा..

मेंदुवरील जळमटे हटतील
भोवतालचे कवच तुटेल
तेथे संवेदना पोचतील
आपल्यात संवाद साधेल

एक कप वाफाळता चहा
पिऊन तर पहा.. अहाहा..

जडावलेलि जीभ नरम होईल
शब्द एकेक बाहेर येतील
ह्रुदय जरा मोकळे होईल
कढ तेव्हढाच कमी होईल

एक कप वाफाळता चहा
पिऊन तर पहा.. अहाहा..

बाहेर कडक ऊन जरी असले
कडक ऊन्हाचे चटके जरी बसले
एक कप वाफाळता चहा घेशील
क्लान्त चेहरा टवटवीत दिसेल

एक कप वाफाळता चहा
पिऊन तर पहा.. अहाहा..

मन हे कसे ते शान्त होते
वादळ ते शमलेसे वाटते
वाफ़ जणु डोळ्यात जमते
म्हणुन मी निवलेला चहा घेते
एक कप चहा वाफाळता..

रजनी अरणकल्ले..

No comments:

Post a Comment