Saturday, January 17, 2015

थंडीतलं ऊन

हे थंडीतलं ऊन कसलं
असून नसल्या सारखं
रुसलेलं माणूस कोणी...
गालातच हसल्या सारखं

~ चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment